افق

تیر خاکستری تکرار  

دوباره به سویم حمله ور شده

 سپری می خواهم

سوی افقی تازه

 بنگرم

ببینم

احساس کنم

 نشانم ده !

/ 2 نظر / 9 بازدید