غم

دنيا چقدربزرگ است مادر
                                      روزهاي جواني چه کوتاه است مادر
 
عکس هايم را نمي دانم کجا بگذارم مادر
                 
                                  نمي دانم کدامش رابيشتردوست دارم مادر
 
گل هاي خشک شده ديوارم کو مادر
                                  
                                 مي داني که  چقدر عاشقشان هستم مادر
 
کيک دوران جواني ام را خوردند مادر؟
 
                                  آخرگفته بودم با کيک چاي هم بخورند مادر
 
ديروزکه گفتي پسرهمسايه عاشقم شده
 
                                  آيا هنوز هم عاشقم هست مادر؟
 
فردا که مي خواهي مرا ببري کناردريا
    
                                 آيا دريا موج هم دارد مادر؟
 
براي غرق شدن احتياج به کمک دارم مادر
        
                               تو هم کنارم غرق مي شوي مادر؟
 
اگرجواني روبرويم نشست و مرا بوسيد
    
                              آيا به او اخم مي کني مادر؟
 
اگرروزي تورا ببوسم و از امواج گيسوهايت موئي بدزدم
 
                                 مرا به زندان مي بري چون که من دزدم مادر
 
اگرگاهي صداي موج زندگيم را بلند کنم
 
                                 آيا مرا محکوم به مرگ مي کنند مادر
 
اگرظالم شوم سوي تو سنگ پرت کنم
      
                            صورتت زخمي مي شود آن گاه گريه مي کني مادر
 
اگرروزي من فرزندي بخواهم
                      
                            تو برايم مادري مي کني فرزندم شوي مادر!
 
آن گاه من برايت شعرمي خوانم . تورا مي خوابانم
        
            برايت تارمي نوازم . عشق مي سرايم که مراخطاب کني مادر  
 
فرزندم مي شوي با موهاي سپيد؟
 
                                         فرزندم مي شوي با دستاني لرزان و پير
 
اگرازتوبخواهم سفيدشوي يا اينکه لرزان شوي
 
                                       آيا فرزندم مي شوي مادر؟
/ 0 نظر / 12 بازدید