درحاليکه به تو چشم دوختم

درلجنزارفرورفتم . سوختم

من که ازديد تو پنهان شدم

تو خنديدی و من فراموش شدم !

/ 0 نظر / 12 بازدید