سوفي

ثبات - صوفي بانو


صوفي بانو
ثبات

دوست داشتم عاشقانه تر می شد

کمی پررنگ تر

پررنگ تر

و دوامش

........  ؟؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥ - سوفي