سوفي

افق - صوفي بانو


صوفي بانو
افق

تیر خاکستری تکرار  

دوباره به سویم حمله ور شده

 سپری می خواهم

سوی افقی تازه

 بنگرم

ببینم

احساس کنم

 نشانم ده !

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥ - سوفي