سوفي

بدون نام - صوفي بانو


صوفي بانو
بدون نام

لمس شیرین يک احساس

 

التهاب پرشور يک اندام  

 

درکنارم هست و « من »

 

می نوشم  « حزن »

 

بسيار . بسيار !

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥ - سوفي