سوفي

زيرباران عاشق ترم - صوفي بانو


صوفي بانو
زيرباران عاشق ترم

 

زيرباران بودن يکی از بالاترين لذتهای زندگی است ... احساس سبکی ...

بی وزنی ... چه احساس دلپذيری است ... زيرباران بايست ... چشمانت رو

ببند .... نفست رو حبس کن و بعد با تمام قدرت هوا رو استشمام کن ... به

تمام زيبائی ها فکر کن ... دوست داشتن ها ... عشق ورزيدن ها ...

تلاشها ... خوشی ها ... لبخند ها ... و بعد همينطور که آرام آرام چشمهايت

را باز می کنی نفست را رها کن ... دنيا زيباست ... چقدر زيباست .

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - سوفي