سوفي

عشق شوم من - صوفي بانو


صوفي بانو
عشق شوم من

مي خزم

در كوچه پس كوچه هاي عشق

مي وزد از آن سو

نسيم فراق

مي پوشد

 جامة تنهائيش را  

كه از يك حادثه خون آلود است

و مي شود تكرار

دربستر تلخ تاريخ

معصوم وار   

در هجوم عاطفه

شك مي كند

به پايداري عشق

 و با آرامشي مطلق

تف مي كند

 عشق را

باصورتي گريان

كزمي كند

مي سرايد

 عشق شومی را

بايد ببخشيدش شما

گر مي سرايد او

 واژه هائي بسيار زشت را

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤ - سوفي