سوفي

سورئاليسم - صوفي بانو


صوفي بانو
سورئاليسم

تاس نشسته خوش

خوشبختی و بدبختی

در شعبده ورق چشمهای فراخ زّل زده

گراگرد چتری باز

تا انتقام تنديسک کک کولی چه باشد

دست من می فشارد دست اورا

اگرمی شدازطالع خودبگريزم .

                                            آندره برتون ـ سراب ـ ۱۹۴۰

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٤ - سوفي