سوفي

صوفي بانو


صوفي بانو
 

درحاليکه به تو چشم دوختم

درلجنزارفرورفتم . سوختم

من که ازديد تو پنهان شدم

تو خنديدی و من فراموش شدم !

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٤ - سوفي