سوفي

صوفي بانو


صوفي بانو
 

اگرروزي از كنارم مي گذشتي

و باران مي باريد 

به من لبخند بزن

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٤ - سوفي