سوفي

بی عنوان - صوفي بانو


صوفي بانو
بی عنوان

شاهراه های زندگی

مرا سوق دهید

به سمت جویباری

که عمیق باشد و آرام

و مرا بسپارید به  موجی که  برسرراهم

مراپرواز می دهد به آسمان 

 

و تمنا دارم ؛ سبک بنگرید مرا

  

هنگامی که روی سنگینی موج

سوارم می شوم ! 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٧ - سوفي