سوفي

صوفي بانو


صوفي بانو

عناوین مطالب وبلاگ صوفي بانو

بی عنوان :: شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٧
چراهای زندگی ! :: دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦
شراب سفید :: یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦
برای خداوند کافی است !!! :: یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦
تيک تاک :: جمعه ۱۸ آبان ،۱۳۸٦
شاپرک :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٦
شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦
کودک من :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٦
خاطره :: یکشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٥
خودم رو گم کردم ! :: شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥
روسپی :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
شعر نوشته :: چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥
حالت تهوع :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
بومرنگ :: یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥
هنوز جانی دارم :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥
ثبات :: شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥
افق :: شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥
کنفرانسی که برايش زحمت کشيدم :: شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥
دل نوشته :: شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٥
دوشيزه :: چهارشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٥
بدون نام :: دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥
تپش :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٥
يک داستان از زندگی من :: یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥
من :: یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٥
کازرون :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٥
شانه هايی که می لرزند :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥
اشتياق من می تپد :: سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥
ولاديمير ماياکوفسکي :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
پلکان عشق :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
برزخ :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
زيرباران عاشق ترم :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
مرد :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٥
چند کلمه چرند و پرند :: دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥
تقدير :: یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥
غم :: یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥
ورزش ورزش ورزش :: یکشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٤
یکشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٤
عشق شوم من :: شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤
کودکی ام :: دوشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٤
زندگی :: شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٤
بالاترازسطح زمين :: یکشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٤
چاه :: یکشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٤
تپش :: شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٤
ما :: دوشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٤
مرگ :: سه‌شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٤
چرخ :: دوشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٤
جام :: دوشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٤
نوشته ای از آلبرکامو :: دوشنبه ٥ دی ،۱۳۸٤
دلم گرفته :: شنبه ۳ دی ،۱۳۸٤
لوح :: دوشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٤
عشقبازی به همين آسانی است :: شنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٤
برای مردم داغديده ام گريستم :: چهارشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٤
حاشيه :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٤
شمع :: دوشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٤
g :: شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٤
اين داستان واقعيت ندارد ! :: سه‌شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٤
پروانه :: پنجشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٤
عبث :: پنجشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٤
شمع و پروانه :: سه‌شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٤
سيلی :: یکشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٤
سطر :: پنجشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٤
تسليم :: پنجشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٤
من :: یکشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٤
واژه :: یکشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٤
غم :: چهارشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٤
سورئاليسم :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٤
کنار تو :: شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٤
سورئاليسم :: یکشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٤
بانو :: دوشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٤
گناه ابتدای عشق است :: یکشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٤
تيک تاک :: چهارشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٤
موسيقی :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٤
حماقت :: شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٤
روح بی ارزش من :: دوشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٤
بايست :: دوشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٤
بومرنگ :: دوشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٤
اين صدا ... صدای کيست ؟ :: یکشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٤
سه جمله که برای من مفيد بود :: یکشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤
اووووووووووووووم يخ ! :: یکشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٤
درس عبرت :: دوشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٤
مريم باکره :: یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٤
آرامش :: شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٤
شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٤
خائنين مردان :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٤
من نادان :: دوشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٤
ای کاش کسی من رو درک می کرد :: دوشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٤
خاطرات :: دوشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٤
سرنوشت :: دوشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٤
یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٤
یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٤
! :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤
خدايا چرا باران نمی بارد؟ :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٤
زندگی سيبی است .... :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٤
خدا :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٤
بی عنوان :: دوشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٤
شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٤ :: شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٤
می روم و شاد از رفتنم :: شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٤
سلامی گرم به تمام زنان :: چهارشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٤
سراب :: سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤
...................... :: سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤
هميشه دوست داشتم بنويسم :: دوشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٤
باد و هاگ :: یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٤
مادر :: یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٤
آغاز :: یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٤