سوفي

صوفي بانو


صوفي بانو
دوشيزه

در میان تختی که از آن من نبود

                                                   زن  شدم

                                                

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٥ - سوفي